กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก จำนวน 9 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มี.ค. 2562 ]จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 (ซอยบ้าน ส.อบต.ขนิษฐา ฝั่งซ้าย) วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.60 เมตร ยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 259.00 เมตร (บ่อพักจำนวน 26 บ่อ) พร้อมฝาปิด ตามแบบแปลน อบต.แม่ปะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.48-001 หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพัก และขยายผิวจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2562 ]จ้างจัดนิทรรศการ ตามโครงการรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5