กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
 
 
 
 
อบต.แม่ปะ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้ออมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชนต่อไปครับ
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 22 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 65 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 22 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 77 
 
-ราคากลาง- [ 22 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 62 
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด การอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
การจัดฝึกอบรม \"การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่\" [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์การรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๒ [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด การจัดทำสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ผลงาน บทบาท ภารกิจนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๒/๒๕๖๒ [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าบงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นที่แม่บท) ด้วยโปรแกรม (LTAX GIS) รุ่นที่ 11 - 15 [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 149 
 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1877  [ 15 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1889 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1888  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1887 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
 
 
 


-กิจการสภา- [ 22 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 78 


-VDO วิดิทัศน์- [ 22 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 76 
     
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 พ.ย. 2561)    อ่าน 222  ตอบ 0  
 
 
 
 
สถ.จ.ตาก ธุรการ 2 จ๊ะ ติดต่อกันที่นี่น๊ะ (20 พ.ค. 2562)    อ่าน 101727  ตอบ 1577
อบต.เชียงทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค (11 พ.ค. 2562)    อ่าน 3961  ตอบ 4
สถ.จ.ตาก เจ้าพนักงานธุรการ ตาก มีที่ไหนว่างบ้างไหมครับ (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ขอเบอร์ติดต่อ อบต.ตลุกกลางทุ่ง (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก อปท.ในพื้นที่ตากจะเปิดสอบภาค ข เมื่อไร (8 พ.ค. 2562)    อ่าน 7112  ตอบ 23
อบต.แม่กาษา เว็บไซต์ อบต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (7 พ.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง อยากได้ เบอร์ติดต่อ (27 เม.ย. 2562)    อ่าน 492  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 4157  ตอบ 28
อบต.ยกกระบัตร เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (18 เม.ย. 2562)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.วังหิน อบต.วังหินรับโอนย้ายธุรการรึป่าวค่ะ (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 180  ตอบ 1
อบต.แม่ท้อ ข้อมูลประชากร (5 เม.ย. 2562)    อ่าน 235  ตอบ 3
อบต.โมโกร อบต.มีเปิดรับสมัครพนักงานใหม่หรือเปล่าครับ (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 67  ตอบ 0
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2562)    อ่าน 812  ตอบ 4
   
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิบคอนกรดเสริมเหล็ก [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินเสรมเหล็กบริเวณบ้ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบา [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ยกกระบัตร คำสั่งมอบหมายหน่วยงาน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเรื่องร้องเรียนร [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นาโบสถ์ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าสายลวด ยินดีต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่จะเรา วิธีเข้าระบบเพื่อตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่ระมาด ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ระมาด ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ท่าสายลวด ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วังจันทร์ ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
อบต.พะวอ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มารับบริการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายน [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
อบต.วาเล่ย์ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.วาเล่ย์ คณะกรรมการ พิจารณาร่างกฎหมาย ของกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ สถ. ลงพื้นที่ตรวจต [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
 
 
 
 
 
   
 
       


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลอดภัยข้าวไร้สารพิษ (แม่สอด)

วัดเวฬุวัน

 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่ปะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล