หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนตำบลแม่ปะ “กรณี การจัดตั้งและยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เป็นเทศบาล\"  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จะยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เป็นเทศบาลเมืองแม่ปะ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะดำเนินการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเป็นเทศบาลเมืองแม่ปะ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
     เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงกัน และครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลแม่ปะและมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถรับและส่งแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ส่งแบบสอบถามกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
2. ส่งแบบสอบถามกลับมาทางเจ้าหน้าที่ (พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ของ อบต.แม่ปะ)ผู้รับผิดชอบประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่
3. ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง ณ งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ชั้น 1
4. ส่งแบบสอบถามกลับมายังโทรสารหมายเลข 0-5553-3127
5. ส่งแบบสอบถามมายัง e-mail : info@maepalocal.go.th
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-5553-3126
โดยสามารถรับแบบสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะทุกหมู่บ้าน หรือดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.maepalocal.go.th
       จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 00.13 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 89 ท่าน