หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่ปะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ
อุทยานแห่งชาติเนินพิศวง
เศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงเทือง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
 
แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2148) 26 ธ.ค. 2549
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 571/2549 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานและติดตามการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประเภทผู้ประกอบการรายย่อย 25 ธ.ค. 2549
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว2145) 25 ธ.ค. 2549
โครงการ "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0810.4/ว349) 25 ธ.ค. 2549
การเตรียมการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ธ.ค. 2549
แจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุความไม่ สงบ (วิทยุสื่อสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4452) 21 ธ.ค. 2549
การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (มท 0801.3/ว615) 20 ธ.ค. 2549
ราย ชื่อข้าราชการ พนักงาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2549 (5 ธันวาคม 2549) ตามราชกิจจานุเบกษาเล่ม 123 ตอนที่ 23 ข วันที่ 18 ธันวาคม 2549 20 ธ.ค. 2549
การประชุมชี้แจงนโยบายและพิจารณายุทธศาสตร์ของ สถ. (มท 0810.2/ว132) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 ธ.ค. 2549
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จ กรณีล่วงพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ (มท 0803/ว2090) 20 ธ.ค. 2549
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว2089) 20 ธ.ค. 2549
แต่ง ตั้งผู้ประสานและตรวจสอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและการโยธาที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2549 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/64492) 19 ธ.ค. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549 (ปริญญาโท) [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ฯ] 19 ธ.ค. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549 (ปริญญาตรี) [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ (ส่วนที่ 1)] [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ (ส่วนที่ 2)] 19 ธ.ค. 2549
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 1 19 ธ.ค. 2549
การเบิกหักผลักส่ง งบประมาณ 2550 (2549พ) ไปงบประมาณ 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0810.3/ว2094) 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
<< หน้าแรก...     861      862      863      864     (865)     866      867      868      869     ....หน้าสุดท้าย >> 872
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-204-8880

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10