ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 


 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 1 สาย คือ ทางหลวงสายแม่สอด - ท่าสองยาง ระยะทาง 80 กิโลเมตร

ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของเร่งรัดพัฒนาชนบท 1 สาย คือ ถนนสายแม่ปะ - ห้วยกะโหลก


 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค

อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
 


 
ตำบลแม่ปะเป็นตำบลที่มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างมาก เช่น แหล่งน้ำ ต้นไม้ ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้น