หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
 

แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่สาธารณะ

แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า

แนวทางการพัฒนาผังเมืองและการควบคุมอาคาร
 
 

แนวทางการพัฒนา วางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง การจัดสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการจัดระเบียบสังคม

แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 

แนวทางการพัฒนา วางแผนส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนา จัดการขยะ
 
 

แนวทางการพัฒนา วางแผนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและศูนย์จาหน่ายสินค้าชุมชน

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการทาการเกษตรที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสิ่งอานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
 
 

แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ
 
 

แนวทางการพัฒนา วางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
 
 

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนการชำระภาษี และระบบการบริหารงานสำนักงาน

แนวทางการพัฒนา บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้