ท่านต้องการให้ อบต.แม่ปะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 5 )
31.25%
ด้านสาธารณูปโภค ( 7 )
43.75%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 4 )
25.00%
การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%