หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับตำบล

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบฯ

RULES
แผน

PLANNING
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 


 
 
 
 
ปรับปรุงและพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานในการสัญจร อย่างทั่วถึงทั้งตำบล
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของตำบล
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ส่งเสริม สืบสานจารีต ประเพณี ตลอดจนอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม และความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน